Madagascar fish eagle at Anjajajvy


Madagascar fish eagle at Anjajajvy
Photo Credit: Ecotours.com